Cài đặt trang

Cookie là các đoạn thông tin nhỏ được lưu trữ ở trình duyệt của bạn. Mặc định, không có cookie nào được sử dụng ở trang này, tuy nhiên các cài đặt ở đây đều được lưu trữ dưới dạng cookie.

Cho phép sử dụng cookie bằng cách đồng ý ở đây để sử dụng các tùy chỉnh cài đặt ở dưới.

Cách thức xuất mặc định

Cách thức xuất mà TeXLive.net sẽ sử dụng nếu không có yêu cầu cụ thể qua ghi chú dạng % !TEX trong mã ví dụ.

Trình biên dịch mặc định

Trình biên dịch mà TeXLive.net và Overleaf sẽ sử dụng nếu không có yêu cầu cụ thể qua ghi chú dạng % !TEX trong mã ví dụ.

Giao diện mặc định của trình soạn mã

Chọn giao diện (theme) được sử dụng cho trình soạn mã ACE.