Chính sách bảo mật

Thông tin người dùng

LearnLaTeX.org không yêu cầu người dùng phải đăng nhập và cũng không thu thập bất cứ thông tin người dùng nào. Vì trang này được host tại GitHub Pages, các nhà phát triển của trang không có được bất cứ thông tin gì về hoạt động của người dùng. Trang này cũng không sử dụng các dịch vụ theo dõi hoạt động người dùng như Google Analytics.

Trang này mặc định không sử dụng cookie. Tuy nhiên, như bạn thấy ở Cài đặt trang, người dùng có thể chọn cho phép cookie. Các cookie lưu trữ các cài đặt cá nhân (ví dụ như trình biên dịch TeX mặc định) không được chuyển về trang LearnLaTeX.org, mà thay vào đó được lưu trữ trực tiếp trên chính trình duyệt của người dùng.

Các dịch vụ ngoài

Nếu bạn lựa chọn biên dịch các ví dụ bằng một dịch vụ online, đoạn mã trong khung soạn mã sẽ được gửi đến dịch vụ được yêu cầu bằng phương thức https POST và tuân theo chính sách bảo mật của dịch vụ đó. Các đường dẫn sau dẫn đến chính sách bảo mật của các dịch vụ hiện đang được sử dụng: