learnlatex.org

Bổ sung: Tiếp cận các hướng dẫn sử dụng gói và tìm kiếm sự trợ giúp

Mã của lõi LaTeX

Lệnh texdoc được mô tả trong bài chính không chỉ có thể cho ta hướng dẫn dùng các gói lệnh. Nếu bạn muốn đi sâu hơn khóa này và muốn biết mã của lõi LaTeX được viết như thế nào, bạn có thể xem một vài đường dẫn sau:

Quay trở lại bài chính
Bài chính tiếp theo