Bài học 14

Lua

Trình dịch LuaTeX cho phép ta dùng các font OpenType theo một cách tương tự như XeTeX, và hầu hết các chức năng của fontspec hoạt động giống nhau trong hai trình dịch.

Ngoài ra, LuaTeX còn mở rộng TeX theo những cách khác nữa, đáng chú ý nhất là việc thêm ngôn ngữ lập trình Lua vào TeX. Điều này có thể được dùng khi bạn lập trình trong LaTeX. LuaTeX cũng cung cấp khả năng tiếp cận những việc nội bộ của TeX và thay đổi cách TeX hoạt động bằng việc thay mã TeX gốc bằng những đoạn mã mới được viết trong Lua.

Lập trình với Lua không được xem xét trong khóa học này, nhưng đây là một ví dụ đơn giản để tính 2π với LuaTeX:

%!TEX lualatex
\documentclass{article}

\begin{document}

$ 2\pi \approx \directlua{ tex.print(2 * math.pi) } $

\end{document}