Bài học 12

Sắp xếp các mục tài liệu đối với các tài liệu không có tên tiếng Anh

BibTeX được viết để chủ yếu xử lý các thông tin được viết bằng tiếng Anh. Nó không tốt trong việc xử lý các chữ cái có dấu, và gần như không hỗ trợ các chữ cái không phải chữ cái Latin. Ngược lại, Biber được viết sao cho nó có thể xử lý các ngôn ngữ khác nhau tốt.

Điều này nghĩa là nếu bạn đang sắp xếp các tài liệu và bạn muốn sắp xếp theo bất kỳ thứ tự gì ngoài thứ tự các bảng chữ cái tiếng Anh không dấu, bạn thật sự cần đến biblatex và Biber thay vì natbib và BibTeX.

Đường dẫn

Nếu bạn khai báo gói hyperref (như đã nói trong bài trước), gói này sẽ tự động chuyển các thông tin cần thiết trong mục tài liệu tham khảo thành các đường dẫn. Điều này có thể rất hữu ích, đặc biệt là đối với các URL và DOI.

Những sự khác biệt đối với tệp BibTeX cho các kiểu bibliography khác nhau

Dù cú pháp tổng thể của các tệp BibTeX đối với quy trình BibTeX hay biblatex giống nhau, các miền thông tin được sử dụng và ý nghĩa của các miền này có thể thay đổi, không chỉ giữa quy trình BibTeX với biblatex, mà thậm chí còn giữa các kiểu bibliography khác nhau. Có một tập hợp các miền ‘cốt lõi’ có ý nghĩa giống nhau giữa hầu hết các kiểu, nhưng có sự khác biệt ở một số miền khác.

Một ví dụ thường gặp là URL. Một vài kiểu .bst cũ (đáng chú ý nhất là các kiểu tiêu chuẩn như plain.bst hay unsrt.bst) được viết trước khi khái niệm URL ra đời, do đó chúng không hỗ trợ một miền nào cho URL. Tuy nhiên nhiều kiểu mới hơn lại có một miền thông tin url. Nếu bạn dùng một kiểu cũ, bạn có thể dùng miền howpublished để thế cho miền url; nhưng dĩ nhiên nếu bạn dùng một kiểu đủ mới thì workaround này là không cần thiết và bạn nên dùng url như thường.

Để có thể tận dụng được tất cả các chức năng của kiểu bibliography của mình, bạn nên tìm hiểu danh sách toàn bộ các miền được hỗ trợ và ý nghĩa của chúng.