Bài học 9

Chuyển các tham chiếu chéo thành các đường dẫn

Bạn có thể chuyển các tham chiếu chéo thành các đường dẫn trong văn bản với gói hyperref. Trong hầu hết các trường hợp, hyperref nên là gói lệnh được khai báo sau cùng.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\begin{document}

\section{Introduction}
Some exciting text with a reference~\ref{sec:next}.

\section{Next thing}
\label{sec:next}

More text here.
\end{document}

Ta đã làm cho các đường dẫn có cùng màu với phần chữ xung quanh, thử bỏ hidelinks để biết tại sao!