learnlatex.org

Bổ sung: Mở rộng LaTeX bằng các gói lệnh

Khai báo nhiều gói lệnh khác nhau

Lệnh \usepackage nhận một danh sách các gói lệnh phân cách bằng dấu phẩy, do đó bạn có thể khai báo nhiều gói chỉ bằng một lệnh: \usepackage{color,graphicx}. Nếu bạn cho thêm tùy biến vào \usepackage, tùy biến này sẽ được áp dụng cho tất cả các gói lệnh trong danh sách này.

Gói babel

Ta đã xét gói babel trong bài chính như một cách để chọn những quy tắc hyphenation khác nhau. Tuy nhiên, gói này có thể làm nhiều hơn vậy, phụ thuộc vào ngôn ngữ được sử dụng. Ví dụ, trong tiếng Đức, gói này cung cấp những công cụ để tạo ra ‘soft’ hyphen, cũng như khả năng gõ các umlauts mà không cần có một bàn phím hỗ trợ tiếng Đức.

\documentclass{article}

\usepackage[ngerman]{babel} % Chú ý rằng tùy biến là 'ngerman'

\begin{document}

H"ohe

\end{document}

Những ngôn ngữ khác sẽ có những thay đổi khác. Ví dụ, trong tiếng Pháp truyền thống, có một dấu cách trước một số dấu câu như dấu chấm hỏi hay dấu hai chấm, và dấu cách này sẽ được thêm tự động nếu bạn khai báo babel với lựa chọn french.

Tùy biến global

Đôi khi bạn muốn một tùy biến được áp dụng vào tất cả các gói lệnh bạn đã sử dụng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đưa tùy biến này vào \documentclass. Do đó ta có thể dùng

\documentclass[ngerman]{article} % Chú ý rằng tùy biến là 'ngerman'

\usepackage{babel}

\begin{document}

H"ohe

\end{document}

Quay trở lại bài chính
Bài chính tiếp theo