learnlatex.org

Bổ sung: Cấu trúc logic

Tiêu đề văn bản

LaTeX cho ta một số markup cho tiêu đề và thông tin văn bản: ba câu lệnh để thiết lập các thông tin văn bản và một câu lệnh để sử dụng chúng.

\documentclass{article}
\begin{document}
\author{A.~N.~Other \and D.~Nobacon} % Tác giả
\title{Some things I did}      % Tiêu đề văn bản
\date{1st April 2020}        % Ngày viết văn bản
\maketitle

Some normal text.
\end{document}

Như ta thấy, các câu lệnh \author, \title\date lưu trữ một số thông tin, và \maketitle in ra các thông tin này. Ta cũng có thể phân chia các tác giả với \and. Chú ý rằng \author, \title\date cần phải ở trước \maketitle. Ở đây, ta dùng chúng trong thân văn bản, nhưng chúng cũng có thể được dùng ở phần khai báo.

Cách \maketitle hoạt động phụ thuộc vào lớp văn bản (xem bài 5). Có môi trường titlepage để bạn có thể đưa ra các thiết kế tiêu đề tùy ý mình, nhưng môi trường này hơi nâng cao và không nằm trong phạm vi khóa này.

Bài tập

Thử đưa ra những thông tin khác nhau cho \author, \title\date để kiểm tra cách hoạt động của \maketitle. Những câu lệnh nào trong số ba câu lệnh này là bắt buộc để \maketitle hoạt động? Liệu các câu lệnh có bắt buộc phải có nội dung bên trong nó không?

Quay trở lại bài chính
Bài chính tiếp theo