Bài học 3

Chạy LaTeX

Như đã được mô tả ở bài trước, các văn bản LaTeX chỉ là những văn bản mã thuần túy. Để thấy điều này, bạn hãy thử mở tệp LaTeX trong một trình mã nguồn đơn giản, ví dụ như Notepad trên Windows. Bạn sẽ thấy nội dung tệp giống hệt như trên một trình sửa mã nguồn với nhiều tính năng hơn, chỉ là không có syntax highlighting, v.v…

Bạn cũng có thể tạo ra PDF mà không cần trình mã nguồn phức tạp nào cả; điều này tương đương với việc sử dụng trình gõ lệnh (Command Prompt hay Terminal), nên nếu bạn không quen những điều này, không sao cả. Nếu bạn có quen, bạn có thể cd tới thư mục chứa tệp nguồn .tex và chạy

pdflatex first

hay

pdflatex first.tex

để biên dịch ra tệp PDF. Chú ý rằng việc thêm đuôi tệp .tex là không bắt buộc – LaTeX sẽ hiểu đuôi tệp là .tex nếu bạn dùng một tệp không có đuôi.

Các ký tự đặc biệt

Nếu bạn muốn viết một ký tự đặc biệt, thông thường bạn chỉ cần thêm một ký tự \ ngay trước nó, ví dụ như \{ được dùng để in ra một ký tự mở ngoặc nhọn. Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp mà bạn cần những câu lệnh dài hơn.

Ký tựCâu lệnh ngắn
(cả math mode và text mode)
Câu lệnh dài
(chỉ cho text mode)
{\{\textbraceleft
}\}\textbraceright
$\$\textdollar
%\% 
&\& 
#\# 
_\_\textunderscore
\ \textbackslash
^ \textasciicircum
~ \textasciitilde

Ba ký tự cuối không có một câu lệnh ngắn nào cả, vì \\ được dùng trong một số trường hợp để xuống dòng, \~\^ để thêm dấu vào các chữ cái.