Giấy phép

Trang LearnLateX website sử dụng hai loại giấy phép:

Nội dung trang web

Nội dung trên trang web này được cung cấp dưới giấy phép Creative Commons BY-SA 4.0. Nói cách khác, bạn được quyền sử dụng các nội dung trong trang web dưới điều kiện rằng bạn chỉ rõ ra nguồn của chúng, và cho phép người khác sử dụng chúng dưới điều kiện tương tự.

Xem LICENSE để biết thêm thông tin.

Ví dụ trong các bài học

Các ví dụ được cung cấp dưới giấy phép Creative Commons CC0 (No Rights Reserved). Giấy phép này gần như tương đương với Public Domain. Điều quan trọng cơ bản là bạn có thể sử dụng các ví dụ mà không gặp vấn đề gì. Bạn không cần ghi nguồn; khi sửa đổi mã code ví dụ bạn không cần phải thực hiện thêm việc gì. Bạn cứ việc sử dụng nó thôi.