Bài học 1

Ví dụ bổ sung

Một vài ví dụ cho các gói lệnh LaTeX nâng cao, được dùng cho các ngành và các mục đích chuyên sâu hơn.

Khóa này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những tính năng của LaTeX. Ngoài những tính năng này, LaTeX còn có một hệ thống gói lệnh rất phong phú cho rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở đây là một vài ví dụ; ta sẽ không có giải thích cho mã ở đây nhưng sẽ có đường dẫn tới các hướng dẫn sử dụng gói mà bạn có thể đọc để hiểu thêm về những ví dụ này. Những ví dụ này được lấy từ chính hướng dẫn sử dụng gói, trừ khi được ghi rõ là không.

Chú ý rằng việc sử dụng một gói ở đây không có nghĩa là chúng tôi khuyên dùng gói đó hơn những gói khác có chức năng tương tự. Mục đích của bài này chỉ là đưa ra một vài ví dụ để cho thấy nhiều loại công dụng khác nhau mà LaTeX có thể cung cấp.

Hóa học

Gói: mhchem

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{mhchem}
\begin{document}
\ce{Hg^2+ ->[I-] HgI2 ->[I-] [Hg^{II}I4]^2-}
\end{document}

Ngôn ngữ học

Gói: forest

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[linguistics]{forest}
\begin{document}
\begin{forest}
[VP
 [DP\\John ]
 [V’
  [V\\sent ]
  [DP\\Mary ]
  [DP[D\\a][NP\\letter]]
 ]
]
\end{forest}
\end{document}

Cờ

Gói: xskak

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{xskak}
\begin{document}
\newchessgame
\mainline{1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6}

\xskakset{moveid=2w}%
\chessboard[setfen=\xskakget{nextfen}]\\[1ex]
Position after 2.\,\xskakget{lan}
\end{document}

Thơ

Gói: memoir

\documentclass{memoir}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
\settowidth{\versewidth}{Nay, nay, I leave thee not,
                    thou goest too}
\begin{verse}[\versewidth]
\ldots \\*
His judgement rendered, he dissolved the Thing. \\*
\flagverse{Ingeborg} And your decision? \\*
\flagverse{Fridthjof} \vinphantom{And your decision?}

                  Have I ought to choose? \\*
Is not mine honour bound by his decree? \\*
And that I will redeem through Angantyr \\*
His paltry gold doth hide in Nastrand’s flood. \\*
Today will I depart. \\*
\flagverse{Ingeborg} \vinphantom{Today will I depart.}

                 And Ingeborg leave? \\*
\flagverse{Fridthjof} Nay, nay, I leave thee not,

                  thou goest too. \\*
\flagverse{Ingeborg} Impossible! \\*
\flagverse{Fridthjof} \vinphantom{Impossible!}

                  O! hear me, ere thou answerest.
\end{verse}
\end{document}

Vẽ hình

Gói: tikz

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{perspective}

\begin{document}

\newcommand\simplecuboid[3]{%
\fill[gray!80!white] (tpp cs:x=0,y=0,z=#3)
-- (tpp cs:x=0,y=#2,z=#3)
-- (tpp cs:x=#1,y=#2,z=#3)
-- (tpp cs:x=#1,y=0,z=#3) -- cycle;
\fill[gray] (tpp cs:x=0,y=0,z=0)
-- (tpp cs:x=0,y=0,z=#3)
-- (tpp cs:x=0,y=#2,z=#3)
-- (tpp cs:x=0,y=#2,z=0) -- cycle;
\fill[gray!50!white] (tpp cs:x=0,y=0,z=0)
-- (tpp cs:x=0,y=0,z=#3)
-- (tpp cs:x=#1,y=0,z=#3)
-- (tpp cs:x=#1,y=0,z=0) -- cycle;}
\newcommand{\simpleaxes}[3]{%
\draw[->] (-0.5,0,0) -- (#1,0,0) node[pos=1.1]{$x$};
\draw[->] (0,-0.5,0) -- (0,#2,0) node[pos=1.1]{$y$};
\draw[->] (0,0,-0.5) -- (0,0,#3) node[pos=1.1]{$z$};}
\begin{tikzpicture}[3d view]
  \simplecuboid{2}{2}{2}
  \simpleaxes{2}{2}{2}
\end{tikzpicture}
\end{document}

Vẽ đồ thị hàm số

Gói: pgfplots

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{width=7cm,compat=1.17}

\begin{document}

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[]
   % density of Normal distribution:
   \addplot [
      red,
      domain=-3e-3:3e-3,
      samples=201,
   ]
      {exp(-x^2 / (2e-3^2)) / (1e-3 * sqrt(2*pi))};
\end{axis}
\end{tikzpicture}

\end{document}

Âm nhạc

Gói: musixtex

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{musixtex}

\begin{document}

\begin{music}
\parindent10mm
\instrumentnumber{1}
% a single instrument
\setname1{Piano}
% whose name is Piano
\setstaffs1{2}
% with two staffs
\generalmeter{\meterfrac44}
% 4/4 meter chosen
\startextract
% starting real score
\Notes\ibu0f0\qb0{cge}\tbu0\qb0g|\hl j\en
\Notes\ibu0f0\qb0{cge}\tbu0\qb0g|\ql l\sk\ql n\en
\bar
\Notes\ibu0f0\qb0{dgf}|\qlp i\en
\notes\tbu0\qb0g|\ibbl1j3\qb1j\tbl1\qb1k\en
\Notes\ibu0f0\qb0{cge}\tbu0\qb0g|\hl j\en
\zendextract
% terminate excerpt
\end{music}

\end{document}