Liên hệ

Hỗ trợ cá nhân

Chúng tôi không có đủ khả năng để cung cấp hỗ trợ cá nhân đối với các vấn đề liên quan đến LaTeX, và do đó, chúng tôi sẽ không trả lời các email yêu cầu sự trợ giúp liên quan đến những vấn đề này. Bạn có thể xem Trang hỗ trợ của The LaTeX Project để tìm hiểu thêm về các cách nhận được hỗ trợ.

Đội ngũ phát triển

Mã nguồn của trang web này có ở trên GitHub. Hãy xem CONTRIBUTINGLICENSE để biết thêm thông tin.

Bạn cũng có thể mở một issue trên GitHub hoặc gửi email cho chúng tôi nếu muốn cung cấp thêm ý tưởng cho đội ngũ phát triển.

Impressum

Joseph Wright
2, Dowthorpe End
Earls Barton
Northampton
NN6 0NH
United Kingdom

joseph.wright@morningstar2.co.uk