प्रकरण १३

संज्ञासूची छापणे

तुमच्या दस्तऐवजाच्या स्वरूपानुसार तुम्हाला संज्ञासूची छापण्याची आवश्यकता वाटू शकते. हे काहीसे संदर्भसूची छापण्यासारखेच आहे. ह्याकरिताही साहाय्यक धारिका निर्माण होतात. ह्या सर्व प्रक्रियेचे स्वयंचलन imakeidx आज्ञासंचातर्फे होते. ह्याकरिता लाटेक्-ला तीन सूचना देण्याची गरज असते.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{imakeidx}
\makeindex
\begin{document}
Some text about Foo\index{foo}.
More text\index{baz!bar}.
Even more text\index{alpha@$\alpha$}.
More text about a different part of baz\index{baz!wibble}.

\clearpage
Some text about Foo\index{foo} again, on a different page.
Even more text\index{beta@$\beta$}.
Even more text\index{gamma@$\gamma$}.
\printindex
\end{document}

इथे आपण सूचीची दोन वैशिष्ट्ये पाहिली आहेत. ! ह्या चिन्हासह उपविभाग तयार करणे. तसेच अनुक्रमित सूचीतील मजकुरापेक्षा काही वेगळे लिहिण्यासाठी @ ह्या चिन्हाचा वापर. ह्यात आणखी बरेच बदल करता येऊ शकतात. उदाहरणे चालवून पाहा.