प्रकरण ११

एखाद्या परिच्छेदाकरिता आरंभीची मोकळी जागा काढून टाकणे

\noindent ह्या आज्ञेचा वापर करून परिच्छेदारंभीची मोकळी जागा काढून टाकता येते. ह्याचा वापर फार कमी केला जावा असे आम्ही सुचवू. लाटेक्-ला हे आपोआप हाताळू देणे कधीही अधिक इष्ट होय.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
One small paragraph, which we have filled out a little to make sure you can
see the effect here!

One small paragraph, which we have filled out a little to make sure you can
see the effect here!

\noindent  One small paragraph, which we have filled out a little to make sure
you can see the effect here!
\end{document}