Lliçó 5

Tipus de document específics per a revistes

Moltes revistes acadèmiques proporcionen tipus de document de LaTeX per enviar els articles. Típicament, aquests tipus serveixen per configurar el disseny de manera que sigui similar a la revista final, encara que això dependrà de la font utilitzada, etc. Si hi ha un tipus de document disponible, aquest normalment serà facilitat per l’editorial, que s’encarregarà de documentar i proporcionar informació de totes les seves característiques. Molts d’ells també estan disponibles a CTAN i en les distribucions TeX estàndard.

Tipus de document per a presentacions

Un tema que necessita un tractament especial, és el de la creació de presentacions. El tipus de document slides va ser desenvolupat per crear les ‘clàssiques’ dispositives per imprimir, i no té cap suport per a presentacions digitals. Per fer-ho s’han desenvolupat dos tipus de document, i ambdós són àmpliament utilitzats: beamer i powershot. Com que beamer és probablement el més comú, et mostrem un exemple de com utilizar-lo:

\documentclass{beamer}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}

\begin{frame}
  \frametitle{Un primer marc}
  Some text
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Un segon mard}
  Different text
  \begin{itemize}
    \item<1-> Primer element
    \item<2-> Segon element
  \end{itemize}
\end{frame}

\end{document}

Aquest exemple ensenya dues importants idees. Primer, beamer divideix el document en frames, cadascun dels quals pot fer més d’una diapositiva (pàgina). Segon, beamer afegeix al LaTex de base una sintaxi, que permet que diferents parts del text apareguin ‘de forma progressiva’. Això és potent, però també més complicat del que podem ensenyar-te aquí: pots mirar l’article d’aquest blog per obtenir més informació.

Un tipus de document per a les imatges

Hi ha ocasions en què necessitaràs crear una imatge (que pot contenir un text dens) amb LaTeX. Sovint, és l’únic contingut que desitges mostrar en la ‘pàgina’. Fer-ho és molt senzill fent ús del tipus de document standalone. Configura automàticament el tamany de la pàgina per tal d’emmarcar el contingut a imprimir.

\documentclass{standalone}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Un document senzill: això serà una caixa molt petita!
\end{document}