Lliçó 4

Títols del document

LaTeX proporciona algunes marques lògiques per al títol dels documents: tres comandes per configurar les ‘metadata’ i una per utilitzar-les.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
\author{A.~N.~Altre \and D.~Nobacon}
\title{Coses que he fet}
\date{1r april 2020}
\maketitle

Una mica de text.
\end{document}

Com pots veure, les comandes \author, \title i \date guarden informació, i \maketitle l’utilitza. També pots separar múltiples autors amb \and. Les comandes \author, \title i \date han d’estar abans del \maketitle. Aquí les hem escrit en el cos del document, però també es poden utilitzar en el preàmbul (però si utilitzes les dreceres de babel allà no seran actives).

El disseny que proporciona \maketitle depèn de la classe del document (veure lesson 5). Hi ha un entorn titlepage per quan vols fer un disseny a mida, però això està fora de l’àmbit d’aquesta introducció. Si vols definir els teus propis dissenys del document pots utilitzar una classe que es pugui personalitzar, com ara memoir, o començar amb una de les classes base de LaTeX, com per exemple book i utilitzar-la com a punt de partida.

Llistes descriptives

A més a més dels tipus de llista “ordenats” i “desordenats”, LaTeX encara en proporciona un altre, menys conegut: les “llistes descriptives”.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}

\begin{description}
\item[Gos:] membre del gènere Canis, que forma part dels cànids que deriven del llop, i és el carnívor terrestre més abundant.
\item[Gat:] espècie domèstica de petits mamífers carnívors. És la única espècie domèstica de la família dels Felins i se'l coneix normalment com a gat domèstic per distingir-lo dels membres salvatges de la família.
\end{description}

\end{document}

Exercicis

Prova d’editar informació de diferents \author, \title i \date per provar la comanda \maketitle. Quines d’elles has de definir? És necessari que aquestes comandes tinguin un autor, un títol o una data com a paràmetres?

Crea algunes llistes descriptives i afegeix-ne algunes a l’interior d’altres (numerada, no numerada o descriptiva).