Lliçó 1

La paraula ‘LaTeX’ consta de dues parts, ‘La’ i ‘TeX’. Ara explicarem breument d’on prové.

Originalment TeX va ser inventat pel professor de Stanford Donald Knuth. Knuth és ben conegut per una sèrie de llibres anomenats The Art of Computer Programming (TAOCP). El 1973 es va editar una nova edició dels llibres; era el temps que la indústria de les impremtes canviava a sistemes basats en fotolits. A Donald Knuth no li agradava la qualitat obtinguda i va decidir implementar el seu propi sistema de composició tipogràfica.

El maig de 1977 va començar el desenvolupament de TeX.

El TeX original era força complicat d’utilitzar, fins i tot Donald Knuth utilitzava diferents macros per editar els seus llibres. Leslie Lamport, que en aquells dies treballava a Microsoft, també va desenvolupar un conjunt de macros que simplificava l’ús de TeX, i es va anomenar “LaTeX”.

Avui dia LaTeX és la manera més habitual d’interactuar amb TeX. Una altra alternativa és ConTeXt.