Lliçó 7

Incloure i posicionar imatges

Aquesta lliçó explica com pots incloure imatges externes en el teu document, com canviar la seva aparença, i com convertir-les en objectes flotants per tal d’optimitzar la seva ubicació.

Per importar gràfics i imatges a LaTeX hauràs d’utilitzar el paquet graphicx, que inclou la comanda \includegraphics.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
Aquesta imatge
\begin{center}
  \includegraphics[height=2cm]{example-image}
\end{center}
és un PDF importat.
\end{document}

Pots incloure fitxers EPS, PNG, JPG i PDF. Si tens més d’una extensió per a la imatge que vols incloure hauràs de posar l’extensió obligatòriament. Si només tens una versió del fitxer, per exemple example-image.png, no cal posar l’extensió, com en l’exemple que acabem de veure.

Hauràs vist que hem utilitzat una nova variable, center, per tal de posicionar la imatge centrada a la pàgina. Més endavant, parlarem més sobre espaiat i posicionament.

Alterar l’aparença d’una imatge

La comanda \includegraphics té múltiples opcions per controlar la mida i la forma de les imatges incloses, i fins i tot retallar-les. Algunes d’elles s’utilitzen molt, anem a veure-les.

El més obvi que podem fer sobre una imatge és definir l’amplada i l’altura d’una imatge, que moltes vegades es defineix en relació al \textwidth o \linewidth i \textheight de la zona de text. La diferència entre \textwidth i \linewidth és subtil i moltes vegades el resultat és el mateix. \textwidth és l’amplada del bloc de text en la pàgina fixa, mentre que \linewidth és l’amplada actual, que pot ser localment diferent (el cas més obvi és quan utilitzem l’opció de tipus twocolumn). LaTeX escala automàticament la imatge de manera que la raó d’aspecte sigui correcta.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
\begin{center}
  \includegraphics[height = 0.5\textheight]{example-image}
\end{center}
Una mica de text
\begin{center}
  \includegraphics[width = 0.5\textwidth]{example-image}
\end{center}
\end{document}

També pots escalar les imatges, o rotar-les un determinat angle, o bé seleccionar-ne només una part.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
\begin{center}
  \includegraphics[clip, trim = 0 0 50 50]{example-image}
\end{center}
\end{document}

Fer les imatges flotants

En la composició tipogràfica tradicional, i en particular en els documents tècnics, les imatges es poden moure d’un lloc a un altre del document. En diem un objecte flotant. Les imatges normalment s’inclouen com a objectes flotants per tal d’evitar els espais en blanc en la pagina.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{lipsum}  % produeix un text de farciment automàtic

\begin{document}
\lipsum[1-4] % Uns pocs paràgrafs de farciment

Test de posicionament.
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image-a.png}
  \caption{Una imatge d'exemple}
\end{figure}

\lipsum[6-10] % Uns pocs paràgrafs de farciment
\end{document}

En aquest exemple, LaTeX mou la imatge i la llegenda de la imatge, des de la Localització test fins la part alta del segon paràgraf, ja que no hi ha prou espai per la imatge al final de la pàgina. L’opció ht té l’efecte de modificar en quin lloc es posiciona aquesta imatge flotant; aquestes dues lletres signifiquen que la imatge anirà a la posició on està previst (Localització test) o en la part alta de la pàgina. Podem utilitzar fins a quatre especificadors de posició:

Més endavant, veurem com podem fer referències creuades a aquests objectes flotants de manera que puguem citar-los en el text.

Hauràs notat que hem centrat la imatge utilitzant la comanda \centering enlloc de l’entorn center. A l’interior d’un objecte flotant utilitzarem \centering si vols centrar horitzontalment el seu contingut; això impedeix que tant l’objecte flotant com l’entorn center afegeixin un espai vertical extra.

Exercicis

Mira d’incloure una imatge teva, en comptes de les que hem anat utilitzant en els exemples.

Explora què pots fer utilitzant les paraules clau height, width, angle i scale.

Utilitza width per definir la mida d’una imatge en relació a \textwidth i d’una altra imatge en relació a \linewidth. Mira com es comporten utilitzant o no l’opció twocolumn.

Utilitza lipsum per fer una demostració amb un text llarg, i prova de posicionar flotants utilitzant diferents especificadors de posició. Com es comporten les imatges amb els diferents especificadors?