Ajuda

El curs consisteix en 16 lliçons principals presentades a la taula de continguts o a la pàgina inicial.

Cada lliçó té un enllaç associat a una altra lliçó, que permet aprofundir sobre el tema. És possible estudiar les 16 lliçons principals sense haver de llegir les lliçons addicionals.

Al final del curs hi ha una o més lliçons específiques de l’idioma utilitzat i una galeria amb exemples d’alguns paquets de LaTeX que no s’han explicat durant el curs.


Exemples

Executar els exemples

Cada exemple consisteix en un document LaTeX petit i complet, que es mostra a la pàgina de la següent forma:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}
Text d'exemple.
\end{document}

Els exemples es poden editar i fer-ne canvis, potser com a part dels exercicis proposats que hi ha a la fi de cada lliçó.

L’editor que hem utilitzat és ACE.

Pots personalitzar el tema que s’ha utilitzat en l’editor (per exemple utilitzant un tema de fons fosc i text clar) en la pàgina de configuració del lloc web. Una forma convenient d’experimentar amb diferents temes és utilitzar Ctrl+, (+, a Mac) en qualsevol dels exemples del lloc. Això ens mostrarà un penell que ens permetrà canviar els paràmetres de configuració d’ACE.

El repositori d’ACE té una útil llista de dreceres de teclat de l’editor.

Tres maneres d’executar un exemple

Utilitzar el servei de Overleaf

Overleaf és potser el servei d’edició de LaTeX en línia més popular. El botó , sota de l’exemple, enviarà el codi a Overleaf.

Si no disposes d’un compte seràs redirigit a la pàgina de login on podràs registrar-te en el servei de Overleaf. És un servei gratuït però serà necessari donar alguns detalls i acceptar els Termes i Condicions.

Si el teu compte de Overleaf està emmagatzemat en el teu navegador, aleshores Overleaf s’obrirà en un nou tabulador, en un nou projecte amb el codi incorporat. Podràs aleshores editar-lo a Overleaf i s’executarà LaTeX amb el teu codi, mostrant la sortida resultant o el log d’errors.

Les característiques d’edició d’Overleaf són molt extenses i aquí no tenim intenció de detallar-les, però només dir que podràs guardar el teu projecte al teu compte de Overleaf i retornar-hi més endavant.

Utilitzar el servei de TeXLive.net

El botó , a sota de l’exemple, executarà el codi en el servei TeXLive.net1.

El servei TeXLive.net es va desenvolupar específicament per donar suport a aquest lloc web, i en particular utilitza la llibreria PDF.js per habilitar la visualització de PDF en el navegador i en el mòbil sense haver de fer servir cap altre lector de PDFs.

El document PDF resultant (o potser el log d’errors) es mostrarà a sota de l’exemple. Amb el botó podràs esborrar aquest PDF (però potser no cal que ho facis i el pots deixar visible).

Fixa’t que TeXLive.net no requereix que et donis d’alta ni facis login, per tant és molt pràctic per a petits exemples, però no proporciona cap mecanisme per guardar el teu document. Qualsevol canvi que facis en l’exemple es perdrà quan surtis de la pàgina.

Sistema TeX instal·lat localment

Si tens un sistema TeX instal·lat a la teva màquina, podràs copiar el codi de l’exemple fora de la pàgina, seleccionant-lo de forma explícita o utilitzant la drecera (per ex Ctrl-C). Tindràs el codi disponible en el porta-papers i podràs enganxar-lo en un document nou amb el teu editor preferit.

Resolent problemes

Els nostres exemples estan provats amb una versió de LaTeX actualitzada. Tots funcionen amb les dues versions de serveis online que hem comentat, i per tant si en el teu sistema detectes algun error, potser la teva versió de LaTeX no està actualitzada.


Escollir el motor de TeX

Quan executes els documents d’exemple, per defecte s’utilitza el motor pdflatex.

Pots escollir entre latex, pdflatex, xelatex, lualatex, platex o uplatex utilitzant el comentari:

% !TEX qualsevol text lualatex

on l’espai en blanc a l’inici és opcional i les majúscules s’ignoren, així com qualsevol text entre la primera i la última paraula.

Pots veure un exemple de com s’utilitza un comentari per especificar LuaLaTeX en algun dels exemples en aquest lloc web.

Si s’especifica platex o uplatex, aleshores el programa que s’utilitza per generar el PDF és dvipdfmx, a partir del fitxer DVI que aquestes variants generen. De manera similar, si s’especifica latex s’utilitza dvips i ps2pdf.

Si no s’especifica % !TeX en el comentari, aleshores s’utilitzarà pdflatex a no ser que hagis especificat el motor TeX per defecte en la pàgina de configuració.


Escollir com visualitzar la sortida

Si utilitzes el sistema TeXLive.net, el PDF de sortida es genera amb la llibreria PDF.js. Això té un comportament consistent independentment del navegador que utilitzis.

Si vols utilitzar el lector de PDFs associat al teu navegador (ja sigui perquè ve incorporat o perquè has associat una aplicació externa) hauràs d’afegir un comentari de la forma:

% !TEX qualsevol text pdf

El comportament per defecte es pot especificar utilitzant pdfjs en la marca final. Quan facis proves és possible que necessitis el fitxer de log, fins i tot si el document produeix un PDF sense errors. Això serà possible si especifiques la marca log al final del comentari.

Com a alternativa a utilitzar el comentari % !TeX, pots especificar el paràmetre de retorn del lloc en la pàgina de configuració. La configuració és específica de cada navegador, de manera que pots escollir el valor pdfjs per al teu dispositiu mòbil, però utilitzar pdf en el navegador de l’ordinador de sobretaula.


Sortida HTML (make4ht, LaTeXML, lwarp)

Si utilitzes el sistema online TeXLive.net, aleshores s’ha d’especificar l’opció de retorn make4ht, que retorna una o més pàgines HTML dins del marc de la pàgina. Es pot especificar al mateix temps que xelatex o lualatex o bé el valor per defecte latex.

Per habilitar aquesta sortida hem d’afegir el comentari:

% !TeX make4ht

Alternativament pots especificar l’opció de retorn make4ht en la pàgina de configuració.

Si utilitzes un sistema TeX instal·lat localment, pots obtenir el mateix resultat executant

make4ht  document.tex "learnlatex4ht,2,mathml,mathjax,svg"

afegint l’opció -x o -l si s’especifica XeLaTeX o LuaLaTeX.

Quan executem localment també són possibles altres configuracions. Veure el manual de make4ht.

Per executar LaTeXML localment, hauràs d’instal·lar LaTeXML (que no és part de TeX Live o MiKTeX) i utilitzar les comandes

latexml document.tex > document.xml
latexmlpost --format=html5 \
   --javascript='https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-mml-chtml.js' \
   --destination=document.html" document.tex

També hi ha d’altres configuracions de LaTeXML possibles, com es descriu en el manual.

Aquí no documentem la configuració lwarp, doncs és bastant experimental i segurament canviarà. La versió actual es pot veure al repositori font.


  1. S’ha de fer notar que durant el desenvolupament d’aquest lloc web també hem utilitzat LaTeXOnline i LaTeX-on-HTTP i volem donar les gràcies als programadors d’aquests serveis web per fer actualitzacions i habilitar els exemples del lloc web des del principi.