Lliçó 1

Showcase

Aquesta lliçó mostra uns exemples escollits que utilitzen paquets LaTeX i dels quals no se n’ha parlat en les lliçons principals.

Aquest curs vol donar una visió de les característiques principals de LaTeX. LaTeX té una àmplia extensió de paquets i s’utilitza en moltes àrees. Aquí et donem alguns exemples, sense més explicacions, amb els enllaços a la documentació texdoc.org dels paquets. Els exemples s’han extret de la documentació del paquet a no ser que es digui el contrari.

Química

Paquet: mhchem

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{mhchem}
\begin{document}
\ce{Hg^2+ ->[I-] HgI2 ->[I-] [Hg^{II}I4]^2-}
\end{document}

Lingüística

Paquet: forest

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[linguistics]{forest}
\begin{document}
\begin{forest}
[VP
 [DP\\John ]
 [V’
  [V\\sent ]
  [DP\\Mary ]
  [DP[D\\a][NP\\letter]]
 ]
]
\end{forest}
\end{document}

Escacs

Paquet: xskak

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{xskak}
\begin{document}
\newchessgame
\mainline{1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6}

\xskakset{moveid=2w}%
\chessboard[setfen=\xskakget{nextfen}]\\[1ex]
Position after 2.\,\xskakget{lan}
\end{document}

Poesia

Paquet: memoir

\documentclass{memoir}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
\settowidth{\versewidth}{Nay, nay, I leave thee not,
                    thou goest too}
\begin{verse}[\versewidth]
\ldots \\*
His judgement rendered, he dissolved the Thing. \\*
\flagverse{Ingeborg} And your decision? \\*
\flagverse{Fridthjof} \vinphantom{And your decision?}

                  Have I ought to choose? \\*
Is not mine honour bound by his decree? \\*
And that I will redeem through Angantyr \\*
His paltry gold doth hide in Nastrand’s flood. \\*
Today will I depart. \\*
\flagverse{Ingeborg} \vinphantom{Today will I depart.}

                 And Ingeborg leave? \\*
\flagverse{Fridthjof} Nay, nay, I leave thee not,

                  thou goest too. \\*
\flagverse{Ingeborg} Impossible! \\*
\flagverse{Fridthjof} \vinphantom{Impossible!}

                  O! hear me, ere thou answerest.
\end{verse}
\end{document}

Dibuix

Paquet: tikz

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{perspective}

\begin{document}

\newcommand\simplecuboid[3]{%
\fill[gray!80!white] (tpp cs:x=0,y=0,z=#3)
-- (tpp cs:x=0,y=#2,z=#3)
-- (tpp cs:x=#1,y=#2,z=#3)
-- (tpp cs:x=#1,y=0,z=#3) -- cycle;
\fill[gray] (tpp cs:x=0,y=0,z=0)
-- (tpp cs:x=0,y=0,z=#3)
-- (tpp cs:x=0,y=#2,z=#3)
-- (tpp cs:x=0,y=#2,z=0) -- cycle;
\fill[gray!50!white] (tpp cs:x=0,y=0,z=0)
-- (tpp cs:x=0,y=0,z=#3)
-- (tpp cs:x=#1,y=0,z=#3)
-- (tpp cs:x=#1,y=0,z=0) -- cycle;}
\newcommand{\simpleaxes}[3]{%
\draw[->] (-0.5,0,0) -- (#1,0,0) node[pos=1.1]{$x$};
\draw[->] (0,-0.5,0) -- (0,#2,0) node[pos=1.1]{$y$};
\draw[->] (0,0,-0.5) -- (0,0,#3) node[pos=1.1]{$z$};}
\begin{tikzpicture}[3d view]
  \simplecuboid{2}{2}{2}
  \simpleaxes{2}{2}{2}
\end{tikzpicture}
\end{document}

Representació gràfica de funcions

Paquet: pgfplots

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{width=7cm,compat=1.17}

\begin{document}

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[]
   % density of Normal distribution:
   \addplot [
      red,
      domain=-3e-3:3e-3,
      samples=201,
   ]
      {exp(-x^2 / (2e-3^2)) / (1e-3 * sqrt(2*pi))};
\end{axis}
\end{tikzpicture}

\end{document}

Música

Paquet: musixtex

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{musixtex}

\begin{document}

\begin{music}
\parindent10mm
\instrumentnumber{1}
% a single instrument
\setname1{Piano}
% whose name is Piano
\setstaffs1{2}
% with two staffs
\generalmeter{\meterfrac44}
% 4/4 meter chosen
\startextract
% starting real score
\Notes\ibu0f0\qb0{cge}\tbu0\qb0g|\hl j\en
\Notes\ibu0f0\qb0{cge}\tbu0\qb0g|\ql l\sk\ql n\en
\bar
\Notes\ibu0f0\qb0{dgf}|\qlp i\en
\notes\tbu0\qb0g|\ibbl1j3\qb1j\tbl1\qb1k\en
\Notes\ibu0f0\qb0{cge}\tbu0\qb0g|\hl j\en
\zendextract
% terminate excerpt
\end{music}

\end{document}